ja hartje

Bestuur en toezicht

De Raad van Bestuur heeft de leiding over Joris Zorg en legt verantwoording af.

De Raad van Bestuur heeft de leiding over Joris Zorg en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen Joris Zorg. Uitgangspunten die toezicht houden onder meer vast in de Zorgbrede Governancecode, het kader voor bestuur in de zorgsector en de strategische koers van Joris.

De visie waar we als organisatie naar streven begint bij de missie; de identiteit van Joris Zorg: het fundament van onze zorg. In dit document wordt eerst de missie weergegeven, gevolgd door de visie, waarna een aantal belangrijke onderdelen verder worden uitgewerkt, ten slotte volgt een weergave van de kernwaarden.

In 2021 is een start gemaakt met de strategisch koers voor de jaren 2022 – 2025. Er zijn vijf speerpunten voor de komende jaren vastgesteld:

  1. We kunnen en willen het niet alleen doen maar samen met cliënten, verwanten, vrijwilligers, medewerkers, de gemeenschap in de buurt, het dorp en de regio: Joris Verbindt;
  2. Belangrijk is aandacht voor de inzetbaarheid van onze (zorg-)medewerkers nu en in de toekomst: Joris Energiek;
  3. Slimme innovatie en (zorg-)technologie: Joris Digizorgt;
  4. Duurzame gebouwen en het tegengaan van verspilling: Joris Duurzaam;
  5. Alle zorg die bij Joris Zorg geboden wordt heeft direct een relatie met kwaliteit en veiligheid: Joris Kwaliteit.

De Raad van Toezicht van Joris Zorg heeft, gekoppeld aan de eisen die de Governance Code 2022  hierin stelt, afgesproken dat de voorzitter Raad van Toezicht toetst op uitgaven Raad van Bestuur en of aan de naleving conform de eisen is voldaan. De onkosten zijn transparant inzichtelijk en kunnen bij opvraag door relevante derden ingezien worden.
Vanzelfsprekend wordt ook rekening gehouden met diverse andere wetten en relevante regelgeving waaronder de Wet op de ondernemingsraden en de Wet medezeggenschap cliënten zorginstelling (zie ook Medezeggenschap).

Het bestuursverslag 2023 is hier te vinden. In de bijlagen treft u hier ook een kort jaarverslag aan van de cliëntenraad, de verpleegkundige adviesraad en de ondernemingsraad. 

Alle beschikbare jaardocumenten inclusief bijlagen en aanvullende vragen zijn te vinden via de landelijke database  (Vul bij instellingsnaam ‘Joris Zorg’ in, bij plaats ‘Oirschot’ en geef het gezochte verslagjaar op).

Extern toezicht

Als organisatie voor wonen, welzijn en zorg heeft Joris Zorg te maken met een veelheid aan externe toezichthouders. De overheid en de politiek zijn grondwettelijk verantwoordelijk voor kwalitatief goede, veilige, doelmatige en betaalbare zorg in Nederland. Publiekrechtelijke toezichthouders vervullen deze verantwoordelijkheid. Zorg specifiek gaat het daarbij bijvoorbeeld om de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd, de Nederlandse Zorgautoriteit,  Autoriteit Consument en Markt, de Voedsel en Warenautoriteit, de NVTZ, provincie, gemeenten, brandweer en GGD.
De Belastingdienst en de Arbeidsinspectie zijn voorbeelden van niet zorg-specifieke toezichthouders.

Contacten IGJ

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de zorg. Daarnaast bewaakt zij de rechten van patiënten en cliënten.

Als bij incidenten sprake is van een mogelijke calamiteit, wordt een prisma light analyse uitgevoerd. Als uit deze analyse blijkt dat er sprake is van een calamiteit, wordt een uitgebreide prisma-analyse, waar nodig met extern voorzitter, uitgevoerd en wordt de calamiteit gemeld bij de inspectie.
In 2023 zijn 31  mogelijke calamiteiten onderzocht. Er is geen incident gemeld aan IGJ.