ja hartje

Medezeggenschap en adviesraden

Joris Zorg hecht veel waarde aan medezeggenschap en inspraak van cliënten, mantelzorgers en medewerkers. Binnen onze formele medezeggenschapsorganen denken en praten zij mee en adviseren zij ons over het te voeren beleid. Door het organiseren van raadplegingen en informatiebijeenkomsten gaan wij daarnaast actief in gesprek met cliënten, mantelzorgers en medewerkers over specifieke onderwerpen en thema's.

Medezeggenschap cliënten

Joris Zorg heeft als zorgaanbieder een gesprekspartner die de kans biedt om de zorg beter af te stemmen op de behoefte van onze cliënten: de cliëntenraad.
De cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van cliënten van Joris Zorg behartigt. Elke zorgaanbieder moet een cliëntenraad hebben. Dat is geregeld in de Wet Medezeggenschap cliënten zorginstellingen. De cliëntenraad heeft invloed op het beleid van Joris Zorg. De cliëntenraad praat mee over bepaalde (beleids)zaken en kan gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan de Raad van Bestuur van Joris Zorg. Voor beslissingen die cliënten heel direct raken, heeft de cliëntenraad verzwaard advies. Het recht op informatie garandeert dat de cliëntenraad op de hoogte wordt gehouden.

De zeggenschap van cliënten in de zorg is het belangrijkste doel van de cliëntenraad. Daarom is het belangrijk te weten wat de cliënten die vertegenwoordigd worden, belangrijk vinden: wat hebben zij nodig om hun leven te kunnen leiden zoals zij dat willen? Wanneer vinden zij hun leven zinvol? En van daaruit adviseert de cliëntenraad over ontwikkelingen in de instelling.

Iedere locatie van Joris Zorg heeft een verwantencommissie. Onderwerpen die hier aan bod komen zijn locatie specifiek. Het gaat dan bijvoorbeeld om de huisregels, maaltijden, gezondheid, hygiëne, geestelijke verzorging, maatschappelijke bijstand, recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten.
Het jaarverslag van de Cliëntenraad is te vinden als bijlage in het bestuurverslag van Joris Zorg.

Ondernemingsraad

De medezeggenschap van de medewerkers van Joris Zorg is geregeld via de Ondernemingsraad (OR) conform de Wet op de ondernemingsraden. De Raad van Bestuur overlegt maandelijks met de OR over lopende aangelegenheden.

De ondernemersraad beschikt over diverse rechten:

  • Recht op informatie – De OR heeft het recht op alle informatie die voor de vervulling van zijn taak nodig is;

  • Adviesrecht – Voor belangrijke financiële, economische en organisatorische besluiten moet de Raad van Bestuur advies vragen aan de OR. Het advies is niet bindend, maar moet wel serieus worden genomen. Als het advies genegeerd wordt, moet dat schriftelijk worden gemotiveerd.

  • Instemmingsrecht – Voor besluiten die betrekking hebben op personele regelingen moet de Raad van Bestuur instemming vragen. Als de OR niet akkoord gaat, mag de Raad van Bestuur de regeling niet uitvoeren.

  • Initiatiefrecht – De OR kan ook zelf met voorstellen komen waarvan hij denkt dat dit goed is voor de organisatie en/of de collega’s van Joris Zorg.

Daarnaast kan de OR bij belangrijke kwesties de achterban raadplegen. Bijvoorbeeld als de Raad van Bestuur voorstelt om arbeidstijden of de pensioenregeling aan te passen. 
Het jaarverslag van de ondernemingsraad is te vinden als bijlage in het bestuursverslag.

Verzorgende en verpleegkundige adviesraad

De VAR houdt zich bezig met de professionele ontwikkeling van het vakgebied ‘verpleging en verzorging’. De VAR  bestaat uit een groepje verpleegkundigen en verzorgenden die gevraagd en ongevraagd advies geven over zorginhoudelijke zaken. De VAR richt zich specifiek op de beroepsgroep ‘verpleging en verzorging’. Zij adviseert vanuit de zorginhoudelijke kwaliteit.

De VAR draagt bij aan:

  • Verbetering van de kwaliteit van zorg voor bewoners en cliënten.

  • Een beleid dat beter aansluit bij de professionele beroepsuitoefening.

  • Een grotere betrokkenheid van de zorgprofessionals bij de koers van de organisatie.

  • Verbreding van het draagvlak binnen de organisatie voor nieuw beleid.

De adviesraad heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan beleidsontwikkeling en uitvoering op het terrein van kwaliteit en zorg, veiligheidsmanagement en professionele ontwikkeling van de verzorgende en verpleegkundige beroepsgroep.
Het jaarverslag van de VAR (incl. jaarplan 2024) is te vinden als bijlage in het bestuursverslag van Joris Zorg.