ja hartje

Tevredenheid medewerkers/vrijwilligers

Joris Zorg  hecht veel waarde aan het welzijn van de medewerkers en vrijwilligers.

Beleving van medewerkers

Het hart van Joris gaat over aansluiten bij dat wat voor de cliënt belangrijk is. Samenwerken met de cliënt om de juiste zorg op het juiste moment te bieden maakt het werk voor onze medewerkers interessant en bindt hen aan Joris Zorg.  Wij werken met ingang van 2019 samen met Effectory, die ons ondersteunt om tot op teamniveau in kaart te brengen hoe het is gesteld met de werkbeleving en de teamontwikkeling.

Het onderzoek is flexibel en frequent en bestaat uit:  
A.  1x per 1,5 jaar een organisatiebreed onderzoek
B.  Flexibele Pulsemetingen als opvolging en tussentijdse meting van het brede onderzoek
C.  Tussentijdse onderzoeken zijn mogelijk op bepaalde thema’s en binnen bepaalde
      functie groepen.

Eind 2022 heeft er weer een medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder alle teams. De uitkomsten zijn in de teams besproken en hier is per team een plan aanpak gemaakt. De uitwerking hiervan krijgt periodiek de aandacht in het teamoverleg totdat de knelpunten zijn opgelost cq tot een (voor het team) acceptabel niveau zijn teruggebracht. Dit was het laatste onderzoek behorende bij dit contract met Effectory. In het najaar 2023 wordt bekeken of we dit contract gaan verlengen of overgaan op een ander alternatief.

Ervaring vrijwilligers

We gaan jaarlijks met vrijwilligers in gesprek over hoe het op de locatie loopt, wat nog beter en mooier kan. Verbeterpunten worden dan direct samen opgepakt. Dit wordt door de vrijwilligers als zeer prettig ervaren.

In 2022 zijn we in Oirschot, Middelbeers en Vessem met vrijwilligers in gesprek gegaan. Joris Verbindt was hierbij een belangrijk thema. Hoe zie je als vrijwilliger de ideale verbinding? En wat heb je hiervoor nodig? Samen zijn we in gesprek gegaan over het samenspel tussen formele en informele zorg en hoe we dit nog beter vorm kunnen geven. Verbeterpunten zijn in beeld gebracht en samen werken we aan een optimale samenwerking.

Klachten medewerkers

Het doel van de klachtenregeling voor medewerkers is de drempel voor het indienen van een klacht zo laag mogelijk te maken en om ervoor te zorgen dat een klacht objectief en eerlijk wordt behandeld. De basisregel is dat een medewerker een klacht, als het om een collega gaat, eerst met die collega bespreekt. Lost dit de situatie niet op, dan legt de medewerker het probleem voor aan de direct-leidinggevende (mondeling of schriftelijk). Het streven is om de klacht (met in acht name van alle zorgvuldigheid) in de lijn af te handelen.

Vertrouwenspersoon

Medewerkers en vrijwilligers die geconfronteerd zijn of worden met ongewenste omgangsvormen of behoefte hebt aan een klankboard en/of mogelijke ondersteuning bij een vervolgactie, kunnen contact opnemen met een vertrouwenspersoon (intern binnen Joris Zorg of extern buiten Joris Zorg). Deze biedt medewerkers een veilige plek waar zij hun verhaal kwijt kunnen zonder bang te zijn dat iemand anders hierover wordt geïnformeerd. Een vertrouwenspersoon heeft immers een geheimhoudingsplicht en gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers. Jaarlijks wordt een geanonimiseerd overzicht van meldingen gemaakt.

In 2022 is door 13 medewerkers een beroep gedaan op de vertrouwenspersoon over klachten van grensoverschrijdend gedrag of meldingen over integriteitkwesties. Daarvan is door 9 medewerkers een beroep gedaan op een van de interne vertrouwenspersonen en 4 keer op de vertrouwenspersoon van Gimd.

Bescherming van melders

Joris Zorg vindt het belangrijk dat medewerkers en vrijwilligers zich veilig voelen als ze ernstige misstanden, of een vermoeden daarvan, willen melden. Daarom heeft Joris Zorg deze klokkenluidersregeling vastgesteld. De regeling is bedoeld om de medewerkers, die een ernstige misstand melden, te beschermen in de rechtspositie. De regeling geeft aan hoe ernstige misstanden moeten worden gemeld, hoe de melding moet worden behandeld en hoe de rechtsbescherming wordt geboden.