ja hartje

Tevredenheid medewerkers/vrijwilligers

Joris Zorg  hecht veel waarde aan het welzijn van de medewerkers en vrijwilligers.

Beleving van medewerkers

Het hart van Joris gaat over aansluiten bij dat wat voor de cliënt belangrijk is. Samenwerken met de cliënt om de juiste zorg op het juiste moment te bieden maakt het werk voor onze medewerkers interessant en bindt hen aan Joris Zorg.  Wij werken met ingang van 2019 samen met Effectory, die ons ondersteunt om tot op teamniveau in kaart te brengen hoe het is gesteld met de werkbeleving en de teamontwikkeling.

Het onderzoek is flexibel en frequent en bestaat uit:  
    A.  1x per 1,5 jaar een organisatiebreed onderzoek
    B.  Flexibele Pulsemetingen als opvolging en tussentijdse meting van het brede onderzoek
    C.  Tussentijdse onderzoeken zijn mogelijk op bepaalde thema’s en binnen bepaalde functie groepen.

In 2021 stonden twee pulse metingen gepland welke beide niet uitgevoerd zijn. Beperkte beschikbaarheid van medewerkers als gevolg van hoog verzuim en druk op de teams om de roosters rond te krijgen zijn hier mede de oorzaak van. We zien voor het tweede jaar op rij dat de oorspronkelijke planning anders loopt. Dat brengt ook de vraag met zich mee hoe we in de toekomst de werkbeleving van medewerkers willen meten en zo nodig verbeteren. Dat gaan we in 2022 nader onderzoeken.

Ervaring vrijwilligers

We gaan jaarlijks met vrijwilligers in gesprek over hoe het op de locatie loopt, wat nog beter en mooier kan. Eventuele verbeterpunten worden dan direct samen opgepakt. Dit wordt door de vrijwilligers als zeer prettig ervaren! In 2021 hebben we geen grote fysieke groepsbijeenkomst gehouden vanwege Covid-19, wel zijn met elkaar in gesprek gebleven over het vrijwilligerswerk en zijn de verbeterpunten meteen samen opgepakt.

Klachten medewerkers

Het doel van de klachtenregeling voor medewerkers is de drempel voor het indienen van een klacht zo laag mogelijk te maken en om ervoor te zorgen dat een klacht objectief en eerlijk wordt behandeld. De basisregel is dat een medewerker een klacht, als het om een collega gaat, eerst met die collega bespreekt. Lost dit de situatie niet op, dan legt de medewerker het probleem voor aan de direct-leidinggevende (mondeling of schriftelijk). Het streven is om de klacht (met in acht name van alle zorgvuldigheid) in de lijn af te handelen.

Vertrouwenspersoon

Medewerkers en vrijwilligers die geconfronteerd zijn of worden met ongewenste omgangsvormen of behoefte hebt aan een klankboard en/of mogelijke ondersteuning bij een vervolgactie, kunnen contact opnemen met een vertrouwenspersoon (intern binnen Joris Zorg of extern buiten Joris Zorg). Deze biedt medewerkers een veilige plek waar zij hun verhaal kwijt kunnen zonder bang te zijn dat iemand anders hierover wordt geïnformeerd. Een vertrouwenspersoon heeft immers een geheimhoudingsplicht en gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers. Jaarlijks wordt een geanonimiseerd overzicht van meldingen gemaakt.
In 2021 zijn er geen integriteitskwesties bij de vertrouwenspersonen gemeld. In 2021 is er 4 maal een beroep gedaan op de vertrouwenspersoon voor grensoverschrijdend gedrag. Alle meldingen werden bij de interne vertrouwenspersoon gedaan

Bescherming van melders

Joris Zorg vindt het belangrijk dat medewerkers en vrijwilligers zich veilig voelen als ze ernstige misstanden, of een vermoeden daarvan, willen melden. Daarom heeft Joris Zorg  deze klokkenluidersregeling vastgesteld. De regeling is bedoeld om de medewerkers, die een ernstige misstand melden, te beschermen in de rechtspositie. De regeling geeft aan hoe ernstige misstanden moeten worden gemeld, hoe de melding moet worden behandeld en hoe de rechtsbescherming wordt geboden.