ja hartje

Tevredenheid medewerkers/vrijwilligers

Joris Zorg hecht veel waarde aan het welzijn van de medewerkers en vrijwilligers.

Beleving van medewerkers

Het hart van Joris gaat over aansluiten bij dat wat voor de cliënt belangrijk is. Samenwerken met de cliënt om de juiste zorg op het juiste moment te bieden maakt het werk voor onze medewerkers interessant en bindt hen aan Joris Zorg.  Wij werken met ingang van 2018 samen met Effectory, die ons ondersteunt om tot op teamniveau in kaart te brengen hoe het is gesteld met de werkbeleving en de teamontwikkeling.

Eind 2022 heeft er een medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder alle teams. De uitkomsten zijn in de teams besproken en hier is per team een plan aanpak gemaakt. De uitwerking hiervan krijgt periodiek de aandacht in het teamoverleg totdat de knelpunten zijn opgelost cq tot een (voor het team) acceptabel niveau zijn teruggebracht. In 2024 wordt er een vragenlijstonderzoek door Effectory onder het personeel uitgezet om de psychosociale arbeidsbelasting in kaart te brengen en te reduceren.


Ervaring vrijwilligers 

November 2023 heeft er een tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder de vrijwilligers van Joris Zorg. De vrijwilligers geven het vrijwilligerswerk een 8, een mooi cijfer. Uiteraard zijn er ook aandachtspunten o.a. op het gebied van samenwerking en communicatie.  
In januari 2024 gaan we per locatie met de vrijwilligers in gesprek om de uitslag te delen. Daarbij gaan we samen dieper inzoomen op de verbeterpunten, in gesprek over hoe we dit kunnen verbeteren en acties uitzetten. 
De samenwerking tussen de informele en formele zorg wordt steeds belangrijker. Vanuit Joris Verbindt is er in 2023 meer verbinding gezocht met elkaar en worden er acties uitgezet om de komende jaren deze verbinding verder te optimaliseren.


Klachten medewerkers 

Het doel van de klachtenregeling voor medewerkers is de drempel voor het indienen van een klacht zo laag mogelijk te maken en om ervoor te zorgen dat een klacht objectief en eerlijk wordt behandeld. De basisregel is dat een medewerker een klacht, als het om een collega gaat, eerst met die collega bespreekt. Lost dit de situatie niet op, dan legt de medewerker het probleem voor aan de direct-leidinggevende (mondeling of schriftelijk). Het streven is om de klacht (met in acht name van alle zorgvuldigheid) in de lijn af te handelen. Indien dit niet tot een voor beide partijen gewenste oplossing leidt, kan er een formele klachtenprocedure wordt gestart.  Hiervoor wordt de klachtenprocedure zoals in de CAO is opgenomen als leidraad gebruikt.


Vertrouwenspersoon

Medewerkers en vrijwilligers die geconfronteerd zijn of worden met ongewenste omgangsvormen of behoefte hebben aan een klankbord en/of mogelijke ondersteuning bij een vervolgactie, kunnen contact opnemen met een vertrouwenspersoon (intern binnen Joris Zorg of extern buiten Joris Zorg). Deze biedt medewerkers een veilige plek waar zij hun verhaal kwijt kunnen zonder bang te zijn dat iemand anders hierover wordt geïnformeerd. Een vertrouwenspersoon heeft immers een geheimhoudingsplicht en gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers. Jaarlijks wordt een geanonimiseerd overzicht van meldingen gemaakt. 

In 2023 is 21 keer een beroep gedaan op de vertrouwenspersonen met een signaal over (seksuele) intimidatie, onheuse bejegening, een (dreigend) conflict of anders. De interne vertrouwenspersonen hebben in 2023 een rondgang gemaakt langs de teams en de introductiebijeenkomsten voor een betere zichtbaarheid.  

Bescherming van melders 

Joris Zorg vindt het belangrijk dat medewerkers en vrijwilligers zich veilig voelen als ze ernstige misstanden, of een vermoeden daarvan, willen melden. Daarom heeft Joris Zorg  deze klokkenluidersregeling  vastgesteld. De regeling is bedoeld om de medewerkers, die een ernstige misstand melden, te beschermen in de rechtspositie. De regeling geeft aan hoe ernstige misstanden moeten worden gemeld, hoe de melding moet worden behandeld en hoe de rechtsbescherming wordt geboden.