Medezeggenschap

  • Home
  • Medezeggenschap

Medezeggenschap

Joris Zorg hecht veel waarde aan medezeggenschap en inspraak van cliënten, mantelzorgers en medewerkers. Binnen onze formele medezeggenschapsorganen denken en praten zij mee en adviseren zij ons over het te voeren beleid. Door het organiseren van raadplegingen en informatiebijeenkomsten gaan wij daarnaast actief in gesprek met cliënten, mantelzorgers en medewerkers over specifieke onderwerpen en thema's.

Medezeggenschap cliënten
Joris Zorg heeft als zorgaanbieder een gesprekspartner die de kans biedt om de zorg beter af te stemmen op de behoefte van onze cliënten: de cliëntenraad.
De cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van cliënten van Joris Zorg behartigt. Elke zorgaanbieder moet een cliëntenraad hebben. Dat is geregeld in de Wet Medezeggenschap cliënten. De cliëntenraad heeft invloed op het beleid van Joris Zorg. De cliëntenraad praat mee over bepaalde (beleids)zaken en kan gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan de Raad van Bestuur van Joris Zorg. Voor beslissingen die cliënten heel direct raken, heeft de cliëntenraad verzwaard advies. Het recht op informatie garandeert dat de cliëntenraad op de hoogte wordt gehouden.
De zeggenschap van cliënten in de zorg is het belangrijkste doel van de cliëntenraad. Daarom is het belangrijk te weten wat de cliënten die vertegenwoordigd worden, belangrijk vinden: wat hebben zij nodig om hun leven te kunnen leiden zoals zij dat willen? Wanneer vinden zij hun leven zinvol? En van daaruit adviseert de cliëntenraad over ontwikkelingen in de instelling.
Iedere locatie van Joris Zorg heeft een verwantencommissie. Onderwerpen die hier aan bod komen zijn locatie specifiek. Het gaat dan bijvoorbeeld om de huisregels, maaltijden, gezondheid, hygiëne, geestelijke verzorging, maatschappelijke bijstand, recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten.

Ondernemingsraad
De medezeggenschap van de medewerkers van Joris Zorg is geregeld via de Ondernemingsraad (OR) conform de Wet op de ondernemingsraden. De raad van bestuur overlegt maandelijks met de OR over lopende aangelegenheden. Onderwerpen die advies- of instemmingsplichtig zijn, worden voorgelegd aan de OR.

Verzorgende en verpleegkundige adviesraad
De VAR is een onafhankelijk adviesorgaan van de raad van bestuur. De adviesraad heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan beleidsontwikkeling en uitvoering op het terrein van kwaliteit en zorg, veiligheidsmanagement en professionele ontwikkeling van de verzorgende en verpleegkundige beroepsgroep.