Dwang en drang

  • Home
  • Dwang en drang

Dwang en drang

De wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ), beschermt de rechten van cliënten die te maken krijgen met dwang in de zorg, waaronder in de psychogeriatrie (ouderenzorg voor mensen met dementie). Joris Zorg ziet vrijheidsbeperkende interventies bij mensen met dementie als een zwaar middel. Derhalve is ons beleid 'niet toepassen, tenzij'. Dit houdt in dat bij risicovol gedrag van cliënten het beleid gericht is op het voorkomen van een vrijheidsbeperkende interventie. Als het niet anders kan, wordt zo kort mogelijk de minst ingrijpende vorm van vrijheidsbeperking ingezet.

Om deze visie waar te kunnen maken, betrekt de arts, bij noodzaak om vrijheidsbeperking toe te passen, altijd de wettelijk vertegenwoordigers van de cliënt als het gaat over de te kiezen aanpak en de evaluatie ervan. Samen wordt bekeken welk risico er speelt en wat er wel of niet aan kan worden gedaan. Zo is regelmatig aan de orde dat er een risico is van vallen als iemand rondloopt. Dat wil echter niet zeggen dat de cliënt dan gedwongen wordt om in zijn/haar stoel te blijven zitten.

Het besluitvormingsproces wordt transparant en toetsbaar vastgelegd in het zorgleefplan.

BOPZ commissie
Brede toetsing van de inzet van vrijheidsbeperkende interventies vindt periodiek en steekproefsgewijs plaats door de BOPZ commissie. Deze commissie bestaat uit de BOPZ arts, de manager van de Nachtegalen en d’n Bolle Akker en de kwaliteitsfunctionaris. Deze commissie bespreekt periodiek de inzet van maatregelen op de BOPZ aangemerkte afdelingen (Nachtegalen, d’n Bolle Akker en de zorgvilla Hoogeloon) en het verloop hiervan, daarnaast is aandacht voor de procedures en protocollen en zaken als de jaarlijkse scholing van medewerkers op dit onderwerp.

Cijfers
Exacte cijfers worden binnenkort hier vermeld.

Klik hier om te bekijken welke categorieën maatregelen en vrijheidsbeperking er zijn.