Toezichthouders

Toezichthouders

Intern toezicht
De Raad van Bestuur heeft de leiding over Joris Zorg en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen Joris Zorg. Uitgangspunten die worden gehanteerd liggen onder meer vast in de Zorgbrede Governancecode, het wettelijk
kader voor toezicht op bestuur in de zorgsector en de
strategische koers van Joris Zorg. Vanzelfsprekend wordt ook rekening gehouden met diverse andere wetten en relevante regelgeving waaronder de Wet op de ondernemingsraden en de Wet medezeggenschap cliënten zorginstelling (zie ook Medezeggenschap).
 
Extern toezicht
Als organisatie voor wonen, welzijn en zorg heeft Joris Zorg te maken met een veelheid aan externe toezichthouders. De overheid en de politiek zijn grondwettelijk verantwoordelijk voor kwalitatief goede, veilige, doelmatige en betaalbare zorg in Nederland. Publiekrechtelijke toezichthouders vervullen deze verantwoordelijkheid. Zorg specifiek gaat het daarbij bijvoorbeeld om de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Nederlandse Zorgautoriteit, Autoriteit Consument en Markt, de Voedsel en Warenautoriteit, de NVTZ, provincie, gemeenten, brandweer en GGD.
De Belastingdienst en de Arbeidsinspectie zijn voorbeelden van niet zorg-specifieke toezichthouders.
 
Contacten IGZ
De Inspectie voor de Gezondheidszorg houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de zorg. Daarnaast bewaakt zij de rechten van patiënten en cliënten.
Afgelopen jaar is Joris Zorg niet bezocht door IGZ.