Leren en werken aan kwaliteit

Leren en werken aan kwaliteit

Personeelssamenstelling
Met de personeelssamenstelling moet verantwoorde zorg worden geboden die van goed niveau is en die doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend. De zorg is hierbij afgestemd op de reële behoefte van de individuele cliënt. Joris Zorg hecht er waarde aan medewerkers te ontwikkelen en door te laten stromen naar andere functies, bijvoorbeeld een verzorgende IG die verpleegkundige niveau 4 wil worden en aan vakinhoudelijke ontwikkeling, bijvoorbeeld de GVP (Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie) opleiding.

Flexibel
Joris Zorg heeft, net zoals elke andere organisatie, ook te maken met uitval van werknemers. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om buiten het vaste team om mensen in te zetten. We werken intensief samen met ons interne uitzendbureau, Joris Flex. Deze flexwerkers zijn voldoende geschoold en vallen onder het scholingsbeleid (inclusief sommige verplichte scholingen) van Joris Zorg.

Breed opgeleid
De zorg voor onze psychogeriatrische cliëntengroep kent in toenemende mate ook een somatisch accent. Daarnaast onderscheiden wij  binnen onze verblijfszorg een aantal specifieke doelgroepen, waaronder CVA, NAH, jong dementerenden en palliatieve zorg. In de personele samenstelling wordt hiermee rekening gehouden. In de zorg is kwaliteit van leven van groot belang. In de personeelsbezetting vraagt dit om 24/7 aanwezigheid van breed opgeleide professionals die een combinatie van verzorgende en welzijn gerichte taken kunnen verrichten. Zij moeten beschikken over kennis en ervaring op beide gebieden.
Op de zorgafdelingen worden voldoende verpleegkundigen ingezet om noodzakelijke verpleegkundige handelingen binnen een kort tijdsbestek te kunnen uitvoeren. Daar waar nodig, wordt gebruik gemaakt van expertise (verpleegkundig specialisten). Op alle afdelingen is het uitgangspunt dat er op de intensieve zorgmomenten altijd twee mensen beschikbaar zijn. De manier waarop dit is georganiseerd, is afhankelijk van de lokale zorgvraag, de beschikbaarheid van vrijwilligers en de manier waarop familie participeert in het zorgproces.

Tabel Personeelssamenstelling (per 1 juli 2017)
Klik hier om de personeelssamenstelling te bekijken.

Specialisaties
Joris Zorg staat bekend om haar generalistische kleinschalige zorg, gericht op welbevinden en geluk. Jong dementerenden kunnen bij ons terecht in Zorgboerderij D’n Bolle Akker. Tevens wordt in samenwerking met de ketens/netwerken professionele inzet geleverd bij dementiezorg (zorgtrajectbegeleiding), palliatief terminale zorg (ook in samenwerking met vrijwilligers) en wondzorg.

Professionele en goede zorg is vanzelfsprekend. Cliënten kunnen daar van op aan. Bij Joris Zorg werken huishoudelijk medewerkers, gastvrouwen, helpenden niv. 2, cliëntbegeleiders IG, verpleegkundigen niv. 4 en verpleegkundigen niv. 5. Daaromheen werken er onder andere koks, keukenassistenten, administratief medewerkers, beleidsmedewerkers, praktijkbegeleider, facilitair medewerkers, telefonistes. Samen zorgen zij er iedere dag voor dat cliënten het goed hebben bij Joris Zorg en dat zij de regie ervaren die passend is. Met de huisartsen in de regio zijn heldere afspraken gemaakt t.a.v. hun inzet en betrokkenheid bij cliënten. Met 1e lijns paramedici en een specialist ouderengeneeskunde wordt gekeken naar een inzet die past.
Bovendien heeft Joris Zorg een intensieve samenwerking met Novicare, aangaande de deskundigheid die nodig is voor zorg met verblijf en behandeling. De specialist ouderengeneeskunde, nurse practioner, ergotherapie en psycholoog zijn deskundigheden die via Novicare worden ingezet.

Beroepscodes
Voor onze medewerkers gelden beroepscodes die van toepassing zijn op hun handelen. Een belangrijke code is de beroepscode voor Verzorgenden en Verpleegkundigen.

Opleidingsinstelling
Tevens zijn wij een opleidingsinstelling voor diverse MBO en HBO opleidingen in de zorg.
Joris Zorg werkt samen met 3 ROC’ s: Summa college, ROC Tilburg en het Koning
Willem I college en met 2 HBO scholen: Avans en Fontys