Kwaliteitsvenster

Kwaliteitsvenster

Wij willen een zo goed mogelijke bijdrage leveren aan het leven van de cliënt.
Het is de cliënt die bepaalt hoe we zo optimaal en liefdevol mogelijk kunnen bijdragen aan de kwaliteit van zijn of haar leven.
In ons kwaliteitsplan 2019-2021 staat beschreven wat wij verstaan onder kwaliteit en wat wij doen om deze continu te verbeteren.
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg geeft hier richtlijnen voor.
Dit plan is opgesteld in samenspraak met de cliëntenraad, ondernemingsraad, Raad van Toezicht en het lerend netwerk.

Naast het overkoepelend kwaliteitsplan hebben we een verbeterplan 2019 opgesteld. Dit plan is opvraagbaar bij Margon Verbeek (Margon.verbeek@joriszorg.nl) of Silvie Janssen (Silvie.Janssen@joriszorg.nl). 

Joris Zorg heeft een kwaliteitsvenster ontwikkeld waarin u direct inzicht heeft in de kwaliteit van onze zorg.

Tevredenheid en waardering cliënten

Keurmerk en certificaten 

Bestuur en Toezicht

Medezeggenschap en adviesraden

Tevredenheid medewerkers/vrijwilligers

Leren en werken aan kwaliteit

 

Algemene veiligheid

Samenwerkende partners

Veiligheid van zorg

 

                          

Wij danken alle mensen die hierboven zijn afgebeeld voor hun medewerking. De bijbehorende quote weerspiegelt hun mening. De overige teksten zijn van Joris Zorg.

Naast de beschrijvingen in het kwaliteitsvenster, zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor 2018 in een kwaliteitsverslag weergegeven.

Vanaf 26 februari 2019 is een tijdelijk aanvullend kader geschreven over zorg aan mensen thuis welke vanuit de Wet langdurige zorg wordt gefinancierd: het zogenaamde Addendum langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie. Hierin staat wat cliënten, zorgprofessionals, zorgaanbieders en zorgkantoren verstaan onder goede zorg.
In een inventarisatietabel en powerpoint presentatie kunt u lezen hoe Joris hier invulling aan geeft.