Anbi gegevens

ANBI Gegevens

1. De naam van de instelling: Stichting Sint Joris.
2. Het door de Kamer van Koophandel toegekende nummer;
    41095652., het fiscale nummer is 27.92.217.
3. De contactgegevens van de instelling; Stichting Sint Joris, 
    Sint Jorisstraat 1, 5688 AS Oirschot.
4. De doelstelling van de instelling; Stichting Sint Joris is
    een zelfstandige zorgorganisatie die actief is voor ouderen
    in met name de gemeenten Oirschot en Eersel.
    Alle cliënten krijgen zorg op maat, De organisatie beweegt
    mee op de veranderende zorgvraag. 
    Zie www.joriszorg.nl/over-joris-zorg/wie-is-joris
5. Een (beknopt) beleidsplan waarin is weergegeven op
    welke wijze de ANBI van plan is om in de komende jaren
    haar doelstelling te verwezenlijken.
    Zie www.joriszorg.nl/over-joris-zorg/wie-is-joris.
6. De bestuurssamenstelling (functies en daarbij toegekende 
    bevoegdheden);
    De Raad van Bestuur bestaat uit een bestuurder, 
    mevr. Dianne Engels.
    De Raad van Bestuur is belast met het
    realiseren van de doelstelling van de stichting, het
    vaststellen van het beleid met inachtneming van het
    gestelde in de statuten, het, waar van  toepassing,
    voorbereiden en (doen) uitvoeren van besluiten van de 
    Raad van Toezicht, alsmede het onderhouden van externe 
    contacten van de stichting
7. Voor het beloningsbeleid van het in dienst zijnde
    personeel, verwezen naar de naar de van  toepassing
    zijnde CAO zijnde de CAO VVT.
8. Een (beknopt) jaarlijks verslag van de uitgeoefende
    activiteiten en een financiële verantwoording; 
    jaardocument